Regulamin

Regulamin Panda Parkingu przy ul. Krakowskiej 164 w Balicach

Regulamin obowiązuje od dnia 09.10.2017.

§ 1

1. Wjazd na teren Panda Parking wiąże się z automatycznym zawarciem umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury parkingowej. Umowa trwa od momentu dokonania opłaty parkingowej oraz opuszczenia obszaru parkingu.

2. Za użytkowanie infrastruktury parkingowej jest rozumiany przejazd przez strefę parkingu bądź zaparkowanie w wyznaczonym miejscu postojowym na terenie Panda Parking się przy ul. Krakowskiej 164 w podkrakowskich Balicach.

3. Każdy właściciel pojazdu decydujący się na wjazd na obszar parkingu automatycznie wyraża zgodę na warunki znajdujące się w Regulaminie, jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania.

§ 2

1. Panda Parking jest miejscem wyznaczonym, niestrzeżonym, płatnym oraz czynnym 24 godziny na dobę.

2. Pojazd pozostawiony na terenie parkingu powinien zostać zamknięty, a znajdujące się w nim rzeczy odpowiednio zabezpieczone.

3. Osoba zarządzająca parkingiem w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę pojazdu mechanicznego. Nie odpowiada również za zawartość znajdującą się w tych pojazdach.

4. Zarządcą Panda Parking jest firma RAF PARK ze Szczyglic, NIP 513-00-02-141. Adres do korespondencji: Węgrzce ul. C24 nr 2.

5. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów, jaka obowiązuje na terenie Panda Parking, wynosi do 20 km/h.

6. Osoby korzystające z infrastruktury parkingowej Panda Parking są zobowiązane do przestrzegania poleceń dotyczących obsługi parkingu.

7. Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach oraz w sposób, w których pozostawienie samochodu mogłoby spowodować jakiekolwiek zagrożenie dla ruchu pojazdów, ludzi bądź mienia.

§ 3

1. Na obszarze Panda Parking obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów, na których pokładzie znajduje się broń palna bądź inne niebezpieczne, wybuchowe czy łatwopalne materiały. Z zakazu są zwolnieni właściciele pojazdów posiadających odpowiednie zezwolenia.

2. Na terenie Panda Parking zabrania się:

– tankowania pojazdów,
– magazynowania paliw oraz materiałów łatwopalnych,
– palenia i używania otwartego ognia,
– spożywania alkoholu i środków odurzających,
– pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem lub niesprawnymi układami.

3. Użytkownicy pojazdów ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody na mieniu wyrządzone na obszarze parkingu zarówno osobom trzecim, jak i zarządcy Panda Parking.

4. W sytuacji zaparkowania pojazdu mechanicznego i niezgłaszania się po niego przez okres 21 dni bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie, a także w przypadku zaparkowania samochodu w sposób powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, automatycznie wyrażana jest zgoda na odholowanie pojazdu w miejsce wybrane przez zarządcę parkingu, a także, w razie potrzeby, powiadomienie odpowiednich służb w celu podjęcia czynności służbowych. Opłaty za odholowanie ponosi właściciel pojazdu

5. Informacje dotyczące wszelkiego rodzaju uszkodzeń pojazdów należy przekazywać Policji oraz osobom obsługującym Panda Parking.

§ 4

Decydując się na wjazd na obszar Panda Parking, należy obowiązkowo:

– zatrzymać się przed szlabanem,
– pobrać bilet parkingowy,
– szlaban jest opuszczany natychmiastowo po każdym przejeździe pojazdu. Równoczesny wjazd dwóch aut grozi uszkodzeniem samochodów lub systemu obsługującego parking. W takiej sytuacji kosztami zostają obciążone osoby korzystające z Panda Parking.

§ 5

Opuszczając teren parkingu, należy obowiązkowo:

– dokonać opłaty parkingowej w ustalonej wysokości (zapłata odbywa się w automacie płatniczym lub u obsługi parkingu na wyjeździe),
– w sytuacji przekroczenia czasu powyżej 25 minut na opuszczenie parkingu po wniesionej zapłacie zostanie ponownie naliczona opłata parkingowa (zgodnie z cennikiem opłat),
– szlaban jest zamykany natychmiast po każdym przejeździe auta. Równoczesny przejazd dwóch aut grozi uszkodzeniem pojazdów lub systemu obsługi parkingu. W takim przypadku kosztami są obciążane osoby korzystające z infrastruktury parkingowej Panda Parking.

§ 6

1. Cennik szczegółowo określa wysokość opłat za korzystanie z Panda Parking.

2. Za korzystanie z infrastruktury parkingowej istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. W takiej sytuacji należy zgłosić ten fakt bezpośrednio u obsługi parkingu.

3. W przypadku zgubienia pobranego przy wjeździe biletu naliczana jest opłata w wysokości 150 zł brutto.

4. W przypadku osób korzystających z infrastruktury parkingowej bez ważnego biletu zostaną podjęte odpowiednie czynności weryfikacyjne (na podstawie danych pobranych od obsługi Panda Parking).

5. Szczegółowy cennik wraz z regulaminem znajdują się do wglądu u obsługi parkingu. Dodatkowo można się z nimi zapoznać poprzez stronę Pandaparking.pl oraz bezpośrednio przy wjeździe na parking.